Informacje 2023-02-28T09:29:14+00:00

DK 42 Obwodnica Wąchocka

Długość odcinka – ok. 11,7 km 

Inwestycja realizowana w ramach programu budowy 100 obwodnic

Kalendarium

20.06.2020 ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w trybie projektuj i buduj.

21.12.2020 – podpisanie umowy na realizację inwestycji – wykonawca Strabag, wartość kontraktu 283,7 mln złotych

Opis inwestycji:

Przebieg drogi:

Przedmiotem inwestycji  jest budowa odcinka dwujezdniowej obwodnicy Wąchocka, dł. około 11,7 km, klasy GP 2/2 poprowadzonej nowym śladem, od   granicy  miasta. Skarżysko – Kamienna  do  granicy miasta. Starachowice;

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa techniczna drogi – GP 2×2;
 • prędkość projektowa – Vp=80 km/h;
 • prędkość miarodajna – Vm=100 km/h;
 • przekrój poprzeczny – 2×7,0;
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m;
 • szerokość pasa dzielącego  5,0 m,
 • szerokość poboczy gruntowych – min. 1,5 m,
 • nośność – 115 kN/oś.

Zakres inwestycji obejmuje:

 • budowę 4 skrzyżowań jednopoziomowych umożliwiających powiązanie obwodnicy z istniejącymi drogami powiatowymi i gminnymi,
 • budowę dróg dojazdowych o parametrach klasy D (szer. jezdni 3,5 m i 5 m),
 • budowę dowiązań do dróg powiatowych i gminnych oraz istniejącej DK 42,
 • budowę obiektów inżynierskich, w tym m.in.:

– wiaduktów w miejscach skrzyżowań drogi krajowej Nr 42 (DK 42) z siecią dróg publicznych- szt. 8 (w ciągu DK 42 -4 szt. i nad DK 42 -4 szt.),

– przejście podziemne dla pieszych pod trasą GP,

– zespół mostów w ciągu DK 42 przez rz. Żarnówkę ,

 • budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym:

– obiektów pełniących rolę przejść dla zwierząt dużych szt. 2 ( przejście górne

typu  „zielony most” oraz przejście dolne,

– obiektów pełniących rolę przejść dla zwierząt średnich i małych zintegrowanych

z przepustami,

– ekranów akustycznych,

– pasów zieleni izolacyjnej,

– wygrodzeń, itd.,

 • budowę przepustów,
 • budowę chodników,
 • budowę elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego,
 • budowę odwodnienia drogi,
 • przebudowę uzbrojenia,
 • budowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę istniejącej sieci kolidującej
  z inwestycją oraz budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę oraz przebudowę infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji.

Znaczenie inwestycji  

Droga o długości około 11,7 km będzie przebiegać nowym śladem od granicy Skarżyska-Kamiennej do granicy Starachowic, omijając miejscowość Parszów po stronie północnej i Wąchock po stronie południowej.  Dzięki inwestycji ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z miasta, przez co poprawi się bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz komfort życia mieszkańców Wąchocka. Łatwiejsza będzie również obsługa ruchu turystycznego na słynącym z zabytków i atrakcji terenie. Równocześnie znacznie skróci się czas podróżowania drogą krajową nr 42, komunikującą między innymi węzeł drogi ekspresowej S7 w Skarżysku-Kamiennej ze starachowicką strefą przemysłową i dalej z drogą krajową nr 9 w kierunku Ostrowca Świętokrzyskiego, Opatowa i woj. podkarpackiego. W ramach inwestycji planowane jest wybudowanie dwujezdniowej drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), czterech skrzyżowań oraz 11 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt, podziemne przejście dla pieszych).  Wykonawca odpowiedzialny będzie również za wybudowanie dróg dojazdowych, urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, oświetlenia i odwodnienia.  Przed przystąpieniem do robót wykonawca będzie miał możliwość zoptymalizowania istniejącego projektu budowlanego w zakresie pozwalającym na zachowanie ustalonych parametrów technicznych obwodnicy.  Zgodnie z umową wykonawca będzie miał maksymalnie 43 miesiące na zrealizowanie inwestycji z wyłączeniem 3-miesięcznych okresów zimowych w trakcie robót budowlanych.

Ostatnia Modyfikacja: wtorek 11 Czerwiec 2024, 13.31.47